Obchodní podmínky & ochrana osobních údajů

Objednávky kurzů, pronájmu a dalšího zboží či služeb

Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek a přihlášek, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:

  • objednatel - kupující (jméno a příjmení)
  • kontakt (e-mail/telefon)
  • popis a množství požadovaného produktu
  • způsob dodání, pokud se jedná o zboží
  • v případě požadavku na zaslání zboží adresa příjemce

Organizátor (Centrum Mandala o. s.) se zavazuje potvrdit přijetí objednávky do 5 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednávku nebude možné ze strany organizátora z jakýchkoli důvodů přijmout, zavazuje se tuto skutečnost sdělit taktéž do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky. Obě strany (organizátor i objednatel) se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro oba tutéž závaznost.

Cena a platební podmínky

Kupní cena dodávaných produktů na základě potvrzené objednávky bude určována podle platného ceníku nebo na základě oficiálních nabídek organizátora. K zaplacení je možné využít následující platební podmínky:

  1. platba předem
  2. platba na fakturu
  3. platba v hotovosti

V případě prodlení s úhradou faktury (faktura je považována za zaplacenou dnem připsání částky na účet) je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě 14 dnů úrok z prodlení dle § 1970 zák. 89/2012 Sb., a to ve výši stanovené nař. vlády č. 351/2013 Sb z nezaplacené částky. Objednatel dále bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou si organizátor vyhrazuje právo pozastavit další dodávky objednaných produktů a služeb a to do doby jejich plného splacení.

Náhrada hodin a stornopoplatky u dlohodobých kurzů

Kurzy jsou uzavřené a probíhají vždy jeden kurz na pololetí (u dlouhodobých kurzů) nebo jeden až dva dny (u jednorázových kurzů). Z těchto důvodů náhrada hodiny, vracení peněz nebo náhrada v dalším bloku (v dalším pololetí) není možná.

Pro závazné přihlášení na kurz je nutné zaplatit celou částku kurzovného, nejméně však 1000,-Kč. V případě uhrazení nevratné zálohy 1000,-Kč je zbytek kurzovného hrazen na první hodině kurzu. Od druhého setkání je skupina považována za uzavřenou, a proto v případě zrušení účasti na kurzu již není možné vrácení peněz. 

Autorská práva

Účastník vstupem (vyplněním přihlášky) do kurzu, nebo zasláním díla na adresu organizátora (poštou nebo e-mailem), pokud písemně neuvede jinak, organizátorovi kurzu bezúplatně a na dobu neurčitou poskytuje nevýhradní licenci ve smyslu ustanovení §§2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to ke všem dílům účastníka vzniklých v  rámci kurzů vedených organizátorem. Organizátor je dle této licence všechna díla dle své úvahy jakkoliv užít (zejména je rozmnožit, rozšířit či vystavit za účelem prezentace organizátora, vydávání kalendářů, katalogů či jiných obdobných publikací atp.). 

Osobní údaje

Účastník kurzu vyplněním a zasláním přihlášky vyjadřuje svůj souhlas s tím, aby v souladu s ustanovením § 5 odst. 2 a násl. zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, provozovatel zpracovával a shromažďoval osobní údaje klienta v poskytnutém rozsahu (zejména: jméno, příjmení, datum narození, bydliště a jeho e-mailovou adresu, příp. jím uvedenou jinou kontaktní adresu), a to výhradně pro účely uzavření smluvního vztahu a poskytování organizačních informací na pořádaných kurzech pořádaných organizátorem.

Používání www stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.centrum-mandala.cz je Centrum Mandala o.s. (dále jen „provozovatel“). Provozovatel stránek nabízí ke stažení předlohy mandal a návody na jejich použití, e-book  mandalách a další materiály, které slouží jako inspirace nebo jako inspirace pro vaši vlastní tvorbu. Jednotlivé dokumenty jsou pravidelně aktualizovány, doplňovány a kontrolovány. Veškeré informace na stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnosti, úplnost či technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů ze stránek. Veškeré materiály jsou neomezeně k dispozici pro soukromé použití zcela bezplatně. Je zakázáno materiály uvedené na těchto stránkách publikovat na jiných internetových stránkách nebo v tištěné formě bez písemného souhlasu provozovatele těchto stránek. Pro kontrolu původu jsou do dokumentů zakomponovány zašifrované kontrolní prvky. Veškerá práva jsou vyhrazena. Obsah těchto stránek včetně textů, dokumentů, web designu, doporučení, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Tyto materiály lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Provozovatel se v případě porušení bude domáhat svých práv prostřednictvím všech oprávněných prostředků, soudní cestou nevyjímaje.