Zápis z jednání Rady (leden 2014)

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Jana Gajdošová

Kristýna Mikscheová

 

Program:

  1. Schválení výroční zprávy 2013
  2. Plán akcí pro rok 2014
  3. Schválení rozpočtu pro rok 2014
  4. Stanovení úkolů a jednotlivých kroků realizace pro první čtvrtletí roku 2014

Dnešního dne 10. 1. 2014 byla svolána schůze Rady Centra Mandala o.s., jejímž programem bylo schválení výroční zprávy 2013, sestavení plánu akcí na rok 2014, schválení rozpočtu pro rok 2014 a stanovení úkolů pro období 1. čtvrtletí roku 2014.

K bodu 1.

Jednatelka předložila návrh výroční zprávy pro rok 2014, který byl jednomyslně přijat.

K bodu 2.

Pro rok 2014 byly předloženy a jednomyslně schváleny tyto akce:

K bodu 3.

Pro rok 2014 byl schválen následující rozpočet:

 

Výdaje v Kč

obchod                                        100.000,-                   

lektorné                                       130.000,-                   

nájem                                           120.000,-                   

asistenti                                         80.000,-                   

materiál                                         40.000,-                   

vybavení                                          5.000,-                   

IT sféra                                          10.000,-                   

reklama                                          40.000,-                   

vzdělání                                         20.000,-                   

celkem                                        545.000,-                   

 

K bodu 4.

Po projednání čtvrtého bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tyto úkoly pro první čtvrtletí roku 2014:

a)      realizace nové webové prezentace pro centrum (Zuzana)

b)      realizace reprezentativní webové prezentace pro projekt Mandala dětem (Zuzana)

c)      prezentace centra formou pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii (Jana)

d)     hledání a oslovování sponzorů (dobrovolnice Monika)

e)      organizace výstavy k projektu Mandala dětem, která se uskuteční od 5. 5. 2014

·           příprava obrazů pro výstavu Mandala dětem – Zuzana

·           tisk kopie mandal – Markétka

·           zapůjčení jurty a nalezení vhodného místa pro její stavbu – Markétka

·           sestavení doprovodného programu – Ivana

·           zajistit toitoiky – Jana

·           oslovení čajovny – Markétka

·           koordinace lidí pro noční přespání v jurtě – Kristýnka

·           zajištění provozu jurty, tzv. „domovnice“ – Jana

·           zapůjčení plynového topení – Markétka

·           smlouva pro nocležníky a kniha návštěv – Zuzana

·           sepsat provozní pravidla jurty – Jana G.

 

V Brně dne 10. 1. 2014