Zápis z jednání Rady (prosinec 2012)

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno,22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Hana Formánková

Jana Budařová

Program:

  1. kontrola plnění úkolů a jednotlivých kroků k úkolům pro třetí a čtvrté čtvrtletí roku 2012

  2. zhodnocení roku 2012 a schválení návrhu výroční zprávy 2012

Dnešního dne 17. 12. 2012 byla svolána schůze Rady občanského sdružení, jejímž programem byla kontrola plnění úkolů stanovených na jednání Rady občanského sdružení z 5. 9. 2012, zhodnocení roku 2012 a schválení návrhu výroční zprávy z roku 2012. Úkoly pro třetí a čtvrté čtvrtletí vychází z plánů – bod 6 v zápisu z ustanovující valné hromady ze dne 14.11. 2011.

K bodu 1.

Během prvního bodu jednání byla provedena kontrola plnění jednotlivých kroků k úkolům stanovených 5. 9. 2012.

  1. podání dalších žádosti o akreditaci vzdělávacích programů v artefiletice pod MŠMT – byl akreditován program Neumím a přece

  2. realizace on-line kurzů pro širokou veřejnost (vylepšení moodle, zahájení využívání schoolnet) – proběhl webinář k projektu Mandala dětem a byly provedeny další zvukové nahrávky pro moodle

  3. prezentace centra formou pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii , v jednotlivých měsících bylo realizováno:

září

říjen

listopad

  1. hledání a oslovování sponzorů – podařilo se navázat spolupráci s RWE jako s busines partnerem

  2. podání grantů vypsaných nadacemi (např. žádost v projektu Rok jinak), městem a MŠMT – v září a říjnu byly podány projekty na magistrát a na ministerstvo kultury

  3. prodej produktů centra (kalendáře, mandalové karty, podložky pod myš atd) – zahájen prodej zboží přes internetový obchůdek, který byl naplněn zbožím (http://www.centrum-mandala.cz/mandalovy-obchudek)

 

K bodu 2.

Rok 2012 byl zhodnocen jako úspěšný první rok fungování občanského sdružení s dosažením všech cílů, které byly pro rok 2012 stanoveny. Zejména se podařilo centrum více zviditelnit formou pravidelného pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii. Další velkým úspěchem byl krok k diverzifikaci příjmů a rozšíření nejen našich služeb, ale také rozšíření základny našich klientů.

Na základě zápisů z Rad centra byl schválen návrh výroční zprávy, která bude začátkem ledna 2013 doplněna o číselné informace za rok 2012 a uveřejněna na webových stránkách sdružení.

 

V Brně dne 17. 12. 2012