Zápis z jednání Rady (září 2013)

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Hana Formánková

Jana Budařová

 

Program:

  1. kontrola úkolů stanovených pro třetí čtvrtletí roku 2013
  2. stanovení úkolů a jednotlivých kroků realizace pro čtvrté čtvrtletí roku 2013
  3. kontrola čerpání financí

Dnešního dne 30. 9. 2013 byla svolána schůze Rady občanského sdružení, jejímž programem bylo stanovení úkolů pro období čtvrtého čtvrtletí roku 2013, kontrola plnění úkolů pro třetí čtvrtletí a kontrola financí. Úkoly vychází z plánů – bod 6 v zápisu z ustanovující valné hromady ze dne 7. 5. 2012.

K bodu 1.

Po projednání prvního bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně na svém zasedání tyto úkoly pro třetí čtvrtletí roku 2013:

a)      další úprava on-line kurzů pro širokou veřejnost (moodle) – kurzy jsou dále rozšiřovány a je chystáno jejich zapojení do gamifikace

b)      další úpravy webové prezentace centra – jsou projednávány nové webové stránky se zabudovaným systémem rezervace prostor i míst v kurzech, on-line vzdělávání, gamifikace a e-shopu

c)      prezentace centra formou pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii – byly publikovány články v časopisu Sféra, Regenerace a Psychoterapie, v září byly pořádány dny otevřených dveří, během kterých byl široké veřejnosti představen provoz centra, některé dílny byly zároveň zařazeny do brněnských dní pro zdraví a byla uspořádána výstava Ynami

d)     hledání a oslovování sponzorů – pokračuje prodej lístků na mandalovníku, za účelem hledání individuálních dárců, byly odevzdány žádosti na město a na magistrát

K bodu 2.

Po projednání druhého bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tyto úkoly pro čtvrté čtvrtletí roku 2013:

a)      realizace nové webové prezentace pro centrum

b)      realizace reprezentativní webové prezentace pro projekt Mandala dětem

c)      prezentace centra formou pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii

d)     hledání a oslovování sponzorů

K bodu 3.

Pro rok 2013 byl schválen rozpočet, z něhož bylo ke dni zasedání rady čerpáno dle následujícího přehledu:

Výdaje v Kč

obchod                                          50.000,-                    čerpáno: 62.979,-

lektorné                                         70.000,-                    čerpáno: 23.000,-

nájem                                           120.000,-                    čerpáno: 92.203,-

asistenti                                         50.000,-                    čerpáno: 32.794,-

materiál                                         10.000,-                    čerpáno: 8.973,-

vybavení                                          5.000,-                    čerpáno: 2.195,-

IT sféra                                          10.000,-                    čerpáno: 757,-

reklama                                          40.000,-                    čerpáno: 591,-

vzdělání                                         20.000,-                    čerpáno: 4.675,-

celkem                                        375.000,-                    čerpáno: 228.167,-

Příjmy za první tři čtvrtletí jsou 245.579,- a jsou tvořeny 84.065,- (obchůdek) + 24.808,- (dary) + 91.135,- (kurzovné) + 45.571,- (podnájem).

 

V Brně dne 30. 9. 2013