Zápis z konání ustavující valné hromady

sepsaný dne 14. 11. 2011 v Brně osvědčující průběh valné hromady Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R, konané téhož dne tamtéž za přítomnosti členů občanského sdružení dle přiložené presenční listiny.

Jednání ustavující valné hromady zahájila v 18:00 hodin Zuzana Řezáčová Lukášková, předsedkyně přípravného výboru. Nejdříve konstatovala, že valná hromada byla řádně svolána v souladu s ustanovením stanov centra, že na valné hromadě jsou přítomni všichni současní členové přípravného výboru a že valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Zuzana Řezáčová Lukášková dále uvedla, že členská schůze byla svolána se těmito body programu:

  1. zakládající členové občanského sdružení

  2. jmenování předsedy valné hromady, zapisovatele a ověřovatele zápisu - sčitatele hlasů

  3. schválení Stanov občanského sdružení

  4. stanovení počtu členů Rady obč. sdružení

  5. jmenování členů Rady

  6. schválení úkolů centra pro rok 2012

  7. různé

K bodu 1.

Konstatuje se, že se zakládajícími členy Centra Mandala o.s. stávají členové přípravného výboru, a to jmenovitě :

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová

Zuzana Řezáčová Lukášková dala hlasovat o usnesení: zakládajícími členy Centra Mandala o.s. se stávají všichni členové přípravného výboru a to jmenovitě :

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

K bodu 2.

Valná hromada volí předsedkyni valné hromady Zuzanu Řezáčovou Lukáškovou, zapisovatelkou Petru Šamalíkovou a ověřovatelem zápisu – sčitatelem hlasů Hanu Formánkovou.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

K bodu 3.

Předsedkyně valné hromady dala hlasovat o usnesení: valná hromada souhlasí s předloženými a zeregistrovanýmo stanovami sdružení.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

K bodu 4.

Předsedkyně valné hromady dala hlasovat o usnesení: valná hromada schvaluje počet členů Rady sdružení na 4 členy.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

K bodu 5.

Kandidáti na členy Rady sdružení jsou navržení jmenovitě:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová

Členové účastní na valné hromadě jednohlasně volí za člena Rady sdružení :

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová

Předsedkyně valné hromady dala hlasovat o usnesení: valná hromada jmenuje členy Rady sdružení:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Petra Šamalíková

Hana Formánková

Jana Budařová

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

K bodu 6.

Pro rok 2012 byly navrženy tyto plány:

K bodu 7.

V bodu růuné bylo diskutováno o zřízení účtu občanského sdružení.

Předsedkyně valné hromady dala hlasovat o usnesení: občanské sdružení bude mít transparentní účet u bankovního ústavu, který ho poskytne nejlevněji.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

Po vyčerpání programu bylo jednání valné hromady ukončeno ve 19:30 hod.

O konání členské schůze byl tento zápis sepsán, přečten, schválen a podepsán účastníky.