Zápis z konání valné hromady

sepsaný dne 7. 5. 2012 v Brně osvědčující průběh valné hromady Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn. VS/1-1/86199/11-R, konané téhož dne tamtéž za přítomnosti členů občanského sdružení dle přiložené presenční listiny.

Jednání ustavující valné hromady zahájila ve 20:00 hodin Zuzana Řezáčová Lukášková, jednatelka sdružení. Nejdříve konstatovala, že valná hromada byla řádně svolána v souladu s ustanovením stanov centra, že na valné hromadě je přítomna většina členů výboru a že valná hromada je tedy usnášeníschopná.

Zuzana Řezáčová Lukášková dále uvedla, že členská schůze byla svolána s těmito body programu:

  1. jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu – sčitatele hlasů

  2. schválení programu pro školní rok 2012/2013

  3. různé

K bodu 1.

Valná hromada volí zapisovatelkou valné hromady Petru Železnou a ověřovatelem zápisu – sčitatelem hlasů Hanu Formánkovou.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

K bodu 2.

Jednatelka sdružení dala hlasovat o programu pro školní rok 2012/2013:

měsíc

akce

v průběhu roku

Prezentace v contours, ve výtvarných potřebách...

Najít mediální tvář centra

Dny duševního zdraví, měsíc bláznovství, sympózia (mezinárodní psychoterapeutické), ars therapeutica (lužánky)

webináře

září

Den otevřených dveří CM

Setkání rady centra

Vernisáž obrazů v centru – Iveta Švecová

Promítání z cest

Sraz pro lidi odběratelé z mandal zdarma

Vyhlášení soutěže mandala dětem

říjen

Výstava – Kamila Podivínová

Promítání z cest

listopad

Výstava – fotky (lepid)

Týden pro stromy

Ukončení fotosoutěže

Promítání z cest

Vydání sešitu mandala zdarma

prosinec

Adventní koncert

Vánoční trhy

Promítání z cest

leden

Setkání lektorů

Setkání rady centra (finanční plán)

Promítání z cest

Sraz pro lidi z mandal zdarma

únor

Týdny pro neziskovku tynes.cz

Promítání z cest

březen

Den pro tibet

Nezisková výstava

Výstava – mandala dětem -zahájení putovní výstavy

Promítání z cest

duben

Den pro zemi

Setkání rady centra a valná hromada (plán na další rok, kontrola účetnictví)

Výstava mandala dětem + workshop

Promítání z cest

květen

Den pro rodinu

Jarní bazar

Atelier open

Promítání z cest

Výstava mandala dětem + workshop

červen

Neumím a přece... festival

Setkání rady centra

Výstava Neumím a přece kreslím

Promítání z cest

Předletní škola designu

Výstava mandala dětem + workshop

Setkání lektorů

červenec

Příměstský tábor

Výstava mandala dětem + workshop

Sraz pro lidi z mandal zdarma

Letní škola kreslení

srpen

Festival mandaly – profíci co tvoří mandaly (řezbáři, perník, paličkování...)

Výstava mandala dětem + workshop

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

K bodu 3.

V bodu různé bylo diskutováno o zapojení centra do projektu TechSup.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

Po vyčerpání programu bylo jednání valné hromady ukončeno ve 21:30 hod.

O konání členské schůze byl tento zápis sepsán, přečten, schválen a podepsán účastníky.