Zápis z konání valné hromady 2012

Zápis z konání valné hromady sepsaný dne 25. 6. 2012 v Brně osvědčující průběh valné hromady Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn. VS/1-1/86199/11-R, konané téhož dne tamtéž za přítomnosti členů občanského sdružení dle přiložené presenční listiny.

 

Jednání ustavující valné hromady zahájila ve 20:00 hodin Zuzana Řezáčová Lukášková, jednatelka sdružení. Nejdříve konstatovala, že valná hromada byla řádně svolána v souladu s ustanovením stanov centra, že na valné hromadě je přítomna většina členů výboru a že valná hromada je tedy usnášeníschopná.

 

Zuzana Řezáčová Lukášková dále uvedla, že členská schůze byla svolána s těmito body programu:

1)      jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu – sčitatele hlasů

2)      přijetí nových členů sdružení

3)      určení strategie vzhledem k plánovaným legislativním změnám

4)      schválení programu pro školní rok 2013/2014

5)      různé

 

K bodu 1.

Valná hromada volí zapisovatelkou valné hromady Janu Budařovou a ověřovatelem zápisu – sčitatelem hlasů Hanu Formánkovou.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

 

K bodu 2.

Jednatelka sdružení dala hlasovat o přijetí dvou nových členek – Jana Gajdošová a Lenka Kyčerková.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

 

K bodu 3.

V bodě 3 byl diskutován postoj sdružení k plánovaným legislativním změnám. Jednatelka navrhla po začátku platnosti nového občanského zákoníku převod občanského sdružení na spolek. Tento návrh byl podložen konzultací s advokátkou Janou Kuřátkovou a zástupci ANNO (asociace nestátních neziskových organizací).

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

 

K bodu 4.

Jednatelka sdružení dala hlasovat o programu pro školní rok 2013/2014:

 

měsíc

akce

září

Den otevřených dveří CM + vernisáž + bazárek

říjen

Zahájení provozu centra – kurzy, mateřské centrum

listopad

Kurzy v čajovnách a jiných prostorách

prosinec

Adventní koncert

leden

Setkání lektorů

únor

Týdny pro neziskovku tynes.cz

březen

Den pro tibet

Nezisková výstava

duben

 

Den pro zemi

Setkání rady centra a valná hromada (plán na další rok, kontrola účetnictví)

květen

 

Den pro rodinu???

Jarní bazar

Atelier open

Výstava mandala dětem –zahájení putovní výstavy

červen

 

Neumím a přece – festival

Předletní škola designu

Výstava mandala dětem + workshop

červenec

 

Příměstský tábor

Sraz pro lidi z mandal zdarma

Letní škola kreslení

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

 

K bodu 5.

V bodu různé bylo diskutováno o fundraisingových strategiích sdružení a bylo diskutováno další zapojení sdružení v projektu Daruj. Jednatelka navrhla zpoplatněných služeb dále nevyužívat.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

 

Po vyčerpání programu bylo jednání valné hromady ukončeno ve 21:30 hod.

O konání členské schůze byl tento zápis sepsán, přečten, schválen a podepsán účastníky.