Zápis z konání valné hromady listopad 2013

sepsaný dne 15. 11. 2013 v Brně osvědčující průběh valné hromady Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno, IČ 22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn. VS/1-1/86199/11-R, konané téhož dne tamtéž za přítomnosti členů občanského sdružení dle přiložené presenční listiny.

Jednání ustavující valné hromady zahájila v 15:00 hodin Zuzana Řezáčová Lukášková, jednatelka sdružení. Nejdříve konstatovala, že valná hromada byla řádně svolána v souladu s ustanovením stanov centra, že na valné hromadě je přítomna většina členů výboru a že valná hromada je tedy usnášeníschopná.

 

Zuzana Řezáčová Lukášková dále uvedla, že členská schůze byla svolána s těmito body programu:

1)      jmenování zapisovatele a ověřovatele zápisu – sčitatele hlasů

2)      přijetí nových členů sdružení

3)      jmenování členů Rady

4)      určení strategie na rok 2014

5)      různé

 

K bodu 1.

Valná hromada volí zapisovatelkou valné hromady Janu Gajdošovou a ověřovatelem zápisu – sčitatelem hlasů Hanu Formánkovou.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

 

K bodu 2.

Jednatelka sdružení dala hlasovat o přijetí nové členky – Kristýny Mikscheové.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

 

K bodu 3.

Kandidáti na členy Rady sdružení jsou navržení jmenovitě:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Jana Gajdošová

Kristýna Mikscheová

 

Členové účastní na valné hromadě jednohlasně volí za člena Rady sdružení :

Zuzana Řezáčová Lukášková

Jana Gajdošová

Kristýna Mikscheová

 

Předsedkyně valné hromady dala hlasovat o usnesení: valná hromada jmenuje členy Rady sdružení:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Jana Gajdošová

Kristýna Mikscheová

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

 

K bodu 4.

V bodě 4 byl diskutován plán na rok 2014. Kristýna Mikscheová přednesla poznatky ze semináře pořádaného ANNO. Na základě předložených informací bylo potvrzeno schválení převedení občanského sdružení na spolek od ledna 2014.

Dále byl projednán aktuální stav projektů sdružení a jejich personální zajištění na rok 2014.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

 

K bodu 5.

V bodu různé byl diskutován nový web a marketingový plán, který předložila Zuzana Řezáčová Lukášková. Jeho součástí je důraz na publikaci článků, tvorba on-line kurzů a vydání knih podporujících poslání centra.

Usnesení bylo přijato 100% hlasů přítomných členů obč. sdružení.

Po vyčerpání programu bylo jednání valné hromady ukončeno ve 17:00 hod.

O konání členské schůze byl tento zápis sepsán, přečten, schválen a podepsán účastníky.