Obchodní podmínky & ochrana osobních údajů

Objednávky kurzů, pronájmu a dalšího zboží či služeb

Jednotlivé obchodní případy se uzavírají na základě písemných objednávek a přihlášek, pokud nebude dohodnuto jinak. Objednávka musí obsahovat tyto základní náležitosti:
 
 • objednatel - kupující (jméno a příjmení)
 • kontakt (e-mail/telefon)
 • popis a množství požadovaného produktu
 • způsob dodání, pokud se jedná o zboží
 • v případě požadavku na zaslání zboží adresa příjemce
 
Organizátor (Centrum Mandala z. s.) se zavazuje potvrdit přijetí objednávky do 5 pracovních dnů po jejím obdržení. V případě, že objednávku nebude možné ze strany organizátora z jakýchkoli důvodů přijmout, zavazuje se tuto skutečnost sdělit taktéž do 5 pracovních dnů po obdržení objednávky. Obě strany (organizátor i objednatel) se dohodli, že elektronická forma objednávky a elektronické potvrzení objednávky jsou rovnocenné písemné formě těchto úkonů a mají pro oba tutéž závaznost.
 

Cena a platební podmínky

Kupní cena dodávaných produktů na základě potvrzené objednávky bude určována podle platného ceníku nebo na základě oficiálních nabídek organizátora. K zaplacení je možné využít následující platební podmínky:
 
 • platba předem
 • platba na fakturu
 • platba v hotovosti
 
V případě prodlení s úhradou faktury (faktura je považována za zaplacenou dnem připsání částky na účet) je objednatel povinen zaplatit ve lhůtě 14 dnů úrok z prodlení dle § 1970 zák. 89/2012 Sb., a to ve výši stanovené nař. vlády č. 351/2013 Sb z nezaplacené částky. Objednatel dále bere na vědomí, že v případě prodlení s úhradou si organizátor vyhrazuje právo pozastavit další dodávky objednaných produktů a služeb a to do doby jejich plného splacení.
 

Náhrada hodin a storno poplatky u kurzů

Kurzy jsou uzavřené a probíhají vždy jeden kurz na pololetí (u dlouhodobých kurzů) nebo jeden až dva dny (u jednorázových kurzů). Z těchto důvodů náhrada hodiny, vracení peněz nebo náhrada v dalším bloku (v dalším pololetí) není možná.
 
Pro závazné přihlášení na kurz je nutné zaplatit celou částku kurzovného, která je v případě neúčasti nevratnou zálohou. U dlouhouhodobých kurzů je možné uhradit částečnou zálohu nejméně však 1000,-Kč. Zbytek kurzovného je pak hrazen na první hodině kurzu. Od druhého setkání je skupina považována za uzavřenou, a proto v případě zrušení účasti na kurzu není možné vrácení peněz. 
 
Pro závazné přihlášení na on-line kurz je nutné zaplatit celou částku. V případě nespokojenosti s kurzem je možné požádat o vrácení peněz, nejpozději do 14 dnů od zaslání přístupových údajů.
 

Autorská práva

Účastník vstupem (vyplněním přihlášky) do kurzu, nebo zasláním díla na adresu organizátora (poštou nebo e-mailem), pokud písemně neuvede jinak, organizátorovi kurzu bezúplatně a na dobu neurčitou poskytuje nevýhradní licenci ve smyslu ustanovení §§2358 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, a to ke všem dílům účastníka vzniklých v  rámci kurzů vedených organizátorem. Organizátor je dle této licence všechna díla dle své úvahy jakkoliv užít (zejména je rozmnožit, rozšířit či vystavit za účelem prezentace organizátora, vydávání kalendářů, katalogů či jiných obdobných publikací atp.). 
 

INFORMAČNÍ DOLOŽKA dle GDPR 

ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Centrum Mandala z. s. zpracovává Vaše osobní údaje, nutné pro řádný výkon své činnosti (dále také jako „Osobní údaje“).
Vaše Osobní údaje Centrum Mandala z. s. zpracovává pouze pro níže uvedené účely a na základě uvedených právních základů:
 • vzdělávací akce 
 • obchodní akce
 • k odběru akčních nabídek

Osobní údaje budou Centrem Mandala z. s. poskytnuty těmto třetím osobám:

 • externí účetní 
 • externí lektoři
 • osobám poskytujícím Společnosti serverové, webové, cloudové nebo IT služby, či kteří jsou jeho obchodními partnery;
 • přepravním společnostem
 
Osobní údaje nebudou poskytnuty třetím osobám ze zemí mimo EU a EHP.
Osobní údaje budou Centrem Mandala z. s. zpracovávány po dobu trvání Smlouvy, nebo po dobu nezbytnou k plnění archivačních povinností Centra Mandala z. s.  podle platných právních předpisů nejdéle však 10 let od jejího ukončení.
 

V souladu s předpisy pro ochranu osobních údajů máte tato práva:

 • PRÁVO NA PŘÍSTUP k Osobním údajům u Centra Mandala z. s., což znamená, že si můžete kdykoliv požádat o potvrzení Centra Mandala z. s., zda Osobní údaje, které se Vás týkají, jsou či nejsou zpracovávány, a pokud jsou, pak za jakými účely, v jakém rozsahu, komu jsou zpřístupněny, jak dlouho budou zpracovávány, zda má právo na opravu, výmaz, omezení zpracování či vznést námitku, odkud Osobní údaje byly získány, a zda dochází na základě zpracování Osobních údajů k automatickému rozhodování, včetně případného profilování. Také máte právo získat kopii Vašich osobních údajů, přičemž první poskytnutí je bezplatné, za další poskytnutí pak může Centrum Mandala z. s. požadovat přiměřenou úhradu administrativních nákladů.
 • PRÁVO NA OPRAVU Osobních údajů, což znamená, že můžete požádat Centrum Mandala z. s. o opravu či doplnění Osobních údajů, pokud by byly nepřesné či neúplné.
 • PRÁVO NA VÝMAZ Osobních údajů, což znamená, že Centrum Mandala z. s. musí vymazat Vaše Osobní údaje pokud (i) již nejsou potřebné pro účely, pro které byly shromážděny nebo jinak zpracovány, (ii) odvoláte souhlas a neexistuje žádný další důvod pro zpracování (iii) vznesete námitky proti zpracování a neexistují žádné převažující oprávněné důvody pro zpracování (iv) zpracování je protiprávní nebo (v) to ukládá zákonná povinnost.
 • PRÁVO NA OMEZENÍ zpracování Osobních údajů, což znamená, že dokud se nevyřeší sporné otázky ohledně zpracování Vašich Osobních údajů, konkrétně pokud (i) popíráte přesnost Osobních údajů, (ii) zpracování je protiprávní, ale místo výmazu Osobních údajů chcete jejich zpracování pouze omezit, (iii) Centrum Mandala z. s. již Osobní údaje nepotřebuje pro účely zpracování, ale Vy ano (iv) nebo pokud Vámi byla vznesena námitka proti zpracování dle čl. 1.7.6. Centrum Mandala z. s. může mít Osobní údaje pouze uloženy a další zpracování je podmíněno Vaším souhlasem, případně tím, že tyto údaje jsou potřeba z důvodu určení, výkonu nebo obhajoby právních nároků, 
 • PRÁVO NA PŘENOSITELNOST údajů, což znamená, že máte právo získat Vaše Osobní údaje, které jste poskytl Centru Mandala z. s. se souhlasem ke zpracování nebo pro účely plnění smlouvy, ve strukturovaném, běžně používaném a strojově čitelném formátu, a, je-li to technicky proveditelné, máte právo, aby Centrum Mandala z. s. tyto údaje předala jinému správci. 
 • PRÁVO VZNÉST NÁMITKU proti zpravování Osobních údajů, což znamená, že můžete u Centra Mandala z. s. či DPO podat písemnou či elektronickou námitku proti zpracování svých Osobních údajů, čímž způsobíte, že Centrum Mandala z. s. Osobní údaje dále nezpracovává, pokud neprokáže závažné oprávněné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami.
 
Veškerá svá práva, stanovená předchozím odstavcem, můžete uplatnit u Centra Mandala z.s. buďto písemnou formou doporučeným dopisem, zaslaným na adresu jeho sídla, či elektronickou formou na e-mailové adrese info@centrum-mandala.cz.
Dále máte právo podat stížnost proti zpracování Osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů na adrese: www.uoou.cz. 
 
Poskytnutí osobních údajů je požadováno z důvodu, že jsou nezbytné pro plnění závazků ze smlouvy, případně jejich poskytnutí vyžaduje zákon. Důsledkem neposkytnutí údajů může být neuzavření smlouvy nebo nemožnost plněn).
 
Na základě zpracovávaných Osobních údajů nedochází k automatizovanému rozhodování, ani k profilování.
 
V případě, že bude Centrum Mandala z. s. užívat osobní údaje k jinému účelu, než který je stanoven v této informační doložce, neprodleně poskytne Zájemci informaci o tomto jiném účelu a další informace uvedené v této doložce.
 

Používání www stránek

Vlastníkem a provozovatelem internetových stránek www.centrum-mandala.cz je Centrum Mandala z. s. (dále jen „provozovatel“). Provozovatel stránek nabízí ke stažení předlohy mandal a návody na jejich použití, e-book  mandalách a další materiály, které slouží jako inspirace nebo jako inspirace pro vaši vlastní tvorbu. Jednotlivé dokumenty jsou pravidelně aktualizovány, doplňovány a kontrolovány. Veškeré informace na stránkách jsou poskytovány při nejlepším vědomí a svědomí provozovatele, který nenese odpovědnost za jejich aktuálnosti, úplnost či technickou přesnost. Provozovatel rovněž neodpovídá za jakoukoli škodu či poškození virem při stahování údajů ze stránek. Veškeré materiály jsou neomezeně k dispozici pro soukromé použití zcela bezplatně. Je zakázáno materiály uvedené na těchto stránkách publikovat na jiných internetových stránkách nebo v tištěné formě bez písemného souhlasu provozovatele těchto stránek. Pro kontrolu původu jsou do dokumentů zakomponovány zašifrované kontrolní prvky. Veškerá práva jsou vyhrazena. Obsah těchto stránek včetně textů, dokumentů, web designu, doporučení, grafiky, vyobrazení a uspořádání souborů je chráněn autorským právem. Tyto materiály lze užívat výhradně pro osobní a nekomerční účely. Provozovatel se v případě porušení bude domáhat svých práv prostřednictvím všech oprávněných prostředků, soudní cestou nevyjímaje.
 

Nezodpověděla jsem vaši otázku?

Zachraňte všechny kdo se bojí zeptat a napište mi! Společně ji sem přidáme i s odpovědí.

CAPTCHA
Tato otázka je pro testování zda jste robot nebo člověk.