Stanovy Centra Mandala z. s.

Čl. 1 Název a sídlo

Název: Centrum Mandala z. s. (dále jen „centrum“)

Sídlo: Loosova 356/13, 638 00 Brno

Čl. 2 Statut centra

1. Centrum je dobrovolné, nezávislé, sdružující členy na základě společného zájmu.

2. Centrum je právnickou osobou a není založeno za účelem dosažení zisku.

Čl. 3 Cíl činnosti centra

1. Hlavní poslání

Centrum Mandala je dobrovolný spolek, otevřený všem příchozím. Hlavním posláním centra je všestranný osobnostní rozvoj lidí bez věkového omezení, členů i nečlenů, a pomoc při překonávání různých osobních krizí.

2. Centrum dosahuje svého poslání zejména těmito činnostmi, nabízenými službami

Centrum poskytuje pomoc potřebným osobám zejména jejich koordinováním a propojováním, aby byla vytvořena možnost vzniku sociální sítě vztahů, která má podpůrný charakter. Centrum vytváří program tak, aby bylo umožněno zapojení do aktivit centra všem, kdo o to mají zájem, při respektování individuality každého jedince. Programy jsou zaměřeny zejména na zvyšování pocitu společenské hodnoty, na pomoc s integrací do společnosti a zlepšení kvality života ve všech jeho oblastech. Centrum za tímto účelem vyhledává a rozvíjí spolupráci s odbornými institucemi, se školskými zařízeními, se zdravotnickými zařízeními, s místními úřady a orgány státní správy, stejně jako s ostatními neziskovými organizacemi a firmami, jejichž zájem se slučuje se zájmem a cílem centra. Programy centra jsou založené na pořádání dlouhodobých aktivit a krátkodobých dílen, které budou podporovat zájmy centra. Tyto dílny jsou v rámci vedlejší činnosti centra nabízeny nejen členům, ale za účastnický poplatek také široké veřejnosti. Centrum příležitostně organizuje společenské, kulturní, kulturně–vzdělávací a zábavní akce, pořádá kulturní produkce, výstavy a přehlídky, kde prezentuje svou činnost široké veřejnosti a zároveň navozuje vědomí soudržnosti mezi obyvateli města, a tím přispívá k rozvoji komunity. Během těchto aktivit centrum jako vedlejší činnost nabízí hlídání dětí.

Vedlejší činnost centra je tvorba dárkových, upomínkových předmětů, bižuterie, školních potřeb a jejich prodej, pronájem a půjčování movitého majetku centra a vydávání drobných publikací určených k prodeji.

3. Cílová skupina centra

Centrum nabízí prostor pro setkávání, osobní rozvoj a seberealizaci zejména osobám na rodičovské dovolené, osobám pečujícím o osobu blízkou, osobám bez trvalého zaměstnání a osobám hendikepovaným. Cílovou skupinou centra jsou také lidé se zájmem o osobní rozvoj a studenti středních a vysokých škol, kteří chtějí získat zkušenosti v oblasti práce s lidmi jako dobrovolní pracovníci.

Čl. 4 Členství

1. Členem centra mohou být fyzické osoby starší 18ti let, které souhlasí se stanovami a cíli sdružení, nebo děti, s jejichž členstvím souhlasí jejich zákonný zástupce.

2. Členství vzniká:

3. Členství zaniká:

Čl. 5 Práva a povinnosti členů

1. Člen centra má právo:

2. Člen centra má povinnosti:

Čl. 6 Orgány centra

1. Orgány centra jsou:

Čl. 7 Valná hromada

1. Valná hromada je nejvyšším orgánem centra.

2. Valnou hromadu tvoří všichni členové centra.

3. Valná hromada je svolávána podle potřeby nejméně však jednou za rok. První Valnou hromadu svolá přípravný výbor sdružení nejpozději do 1 měsíce od vzniku sdružení. Rada sdružení svolává Valnou hromadu vždy, když o to požádá nejméně polovina členů sdružení. Valnou hromadu může svolat i kterýkoli z členů, získá-li pro tento úkon souhlas nejméně poloviny členů.

4. Každý člen má jeden hlas. Hlasy všech členů jsou rovné.

5. Valná hromada rozhoduje na základě hlasování. Rozhodnutí je přijato, jestliže pro něj hlasuje prostá většina přítomných členů. Rozhodnutí o změně stanov a o zrušení sdružení je přijato, jestliže pro něj hlasují alespoň dvě třetiny všech členů sdružení.

6. Valná hromada je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech členů.

7. Činnost Valné hromady:

Čl. 8 Rada centra

1. Rada centra je výkonným orgánem centra, které za svou činnost odpovídá Valné hromadě. Rada řídí činnost centra v období mezi zasedáními Valné hromady.

2. Členství v Radě centra vzniká volbou na Valné hromadě na základě návrhu některého ze členů.

3. Rada centra má nejméně 3 členy, kteří jsou voleni Valnou hromadou na funkční období 3 let, a to i opakovaně.

4. Radu centra svolává jednatel, v jeho nepřítomnosti zástupce jednatele, nejméně 2 x ročně.

5. Rada centra je usnášení schopná, je-li přítomna nadpoloviční většina všech jejích členů a rozhoduje nadpoloviční většinou přítomných členů. Jestliže se přes opakované nejméně dvojí svolání v průběhu 5 měsíců nesejde usnášení schopná Valná hromada, přebírá její pravomoci Rada centra.

6. Činnost Rady centra:

Čl. 9 Jednatel centra

1. Jednatel je statutárním orgánem centra, naplňuje rozhodnutí Rady centra a zastupuje centrum navenek, jedná jeho jménem, přijímá zaměstnance centra do pracovního poměru a rozhoduje o běžných záležitostech centra. Rozsah pravomocí Jednatele stanoví Rada centra.

2. Jednatele volí Rada centra a jeho funkční období je 3 roky, a to i opakovaně.

3. Jednatel je odpovědný za plnění rozhodnutí Rady centra, vedení účetní evidence a plynulý chod sdružení.

4. Jednatel připravuje podklady pro jednání Rady centra a Valné hromady.

Čl. 10 Místojednatel centra

1. Místojednatel je statutárním orgánem centra, naplňuje rozhodnutí Rady centra a zastupuje centrum navenek, jedná jeho jménem, rozhoduje o běžných záležitostech centra.

2. Místojednatele volí Rada centra a jeho funkční období je 3 roky, a to i opakovaně.

3. Rozsah pravomocí Místojednatele stanoví Rada centra.

Čl. 11 Zásady hospodaření

1. Sdružení hospodaří s movitým i nemovitým majetkem.

2. Hospodaření centra se řídí obecně platnými právními předpisy.

3. Prostředky na svoji činnost centrum získává:

4. Za hospodaření centra odpovídá Rada centra, která každoročně předkládá Valné hromadě zprávu o hospodaření, včetně účetní uzávěrky.

5. Hospodaření se uskutečňuje podle ročního rozpočtu schváleného Valnou hromadou.

Čl. 12 Zánik sdružení

1. Centrum zaniká, pokud se pro její zánik vysloví alespoň 2/3 většiny členů Valné hromady.

2. Pro případ likvidace centra se na stejné Valné hromadě ustaví likvidační komise, která v souladu s obecně závaznými právními předpisy rozhodne o majetku centra.

Čl. 13 Závěrečná ustanovení

1. Centrum může na základě rozhodnutí Valné hromady vydat organizační a jednací řád centra.

2. Centrum má právo v souladu s cíli své činnosti obracet se na státní orgány s peticemi.

 

Stanovy byly schváleny v Brně valnou hromadou dne 16. 3. 2015