Zápis z jednání Rady (září 2012)

Rada Centra Mandala o.s., se sídlem Loosova 356/13, 638 00 Brno,22768599, registrované u Ministerstva vnitra ČR pod sp.zn.   VS/1-1/86199/11-R

Přítomni:

Zuzana Řezáčová Lukášková

Hana Formánková

Jana Budařová

Program:

  1. kontrola plnění úkolů a jednotlivých kroků k úkolům pro druhé čtvrtletí roku 2012
  2. stanovení úkolů a jednotlivých kroků pro třetí čtvrtletí roku 2012

Dnešního dne 5. 9. 2012 byla svolána schůze Rady občanského sdružení, jejímž programem byla kontrola plnění úkolů stanovených na jednání Rady občanského sdružení z 5. 4. 2012, stanovení úkolů pro období třetího čtvrtletí roku 2012. Úkoly pro druhé a třetí čtvrtletí vychází z plánů – bod 6 v zápisu z ustanovující valné hromady ze dne 14.11. 2011 a součástí jejich projednání bylo navržení jednotlivých kroků pro jejich realizaci.

K bodu 1.

Během prvního bodu jednání byla provedena kontrola plnění jednotlivých kroků k úkolům stanovených 5. 4. 2012.

  1. podání žádosti o akreditaci vzdělávacích programů v artefiletice pod MŠMT – bylo provedeno a ke dni 28. 8. 2012 bylo schváleno 12 programů jako programů akreditovaných pod MŠMT
  2. realizace on-line kurzů pro širokou veřejnost (vylepšení moodle, zahájení využívání schoolnet) – byly vylepšeny on-line kurzy, byly doplněny zejména zvukové nahrávky instrukcí, bal proveden první webinář ve spolupráci se s družením Eduwork a je připravený zkušební webinář pro naše lektory v naší učebně
  3. prezentace centra formou pořádání výstav, psaní článků a spolupráce s médii – bylo realizováno:

duben

květen

červen

červenec

srpen

  1. hledání a oslovování sponzorů – jsou rozesílány dopisy a hledáni partneři a byla na webové stránky umístěna možnost elektronického dárcovství

  2. podání grantů vypsaných nadacemi Vodafon, O2 a dalšími – podán grant pod nadací Vodafon, který nebyl podpořen, dále byl podán grant u nadace Via (čekáme na výsledek)

K bodu 2.

Po projednání druhého bodu programu jednání přijala Rada jednohlasně tyto úkoly pro druhé čtvrtletí roku 2012:

V Brně dne 5. 9. 2012